S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

JAK NAKOUPIT

1. Výběr produktů 

Vyberte si v levém menu kategorii výrobků, o které máte zájem. Za předpokladu, že tam nenajdete to co hledáte a máte zájem o zahradní domek přímo na míru naváhejte nás kontaktovat emailem.

2. Přidání produktů do košíku

Provedete tlačítkem KOUPIT, které je umístěno u všech produktů. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře nové okno s obsahem Vašeho nákupního košíku.
Zde můžete změnit počet objednaných produktů. Chcete-li pokračovat v nákupu, můžete vyhledat další produkty a přidat další výrobky do košíku a tak pořád dookola můžete dál pokračovat v nákupu.

3. Dokončení nákupu a odeslání objednávky

Zvolte způsob doručení a způsob platby a vyplňte údaje potřebné k doručení Vaší objednávky. V případě, že máte jakýkoliv specifický požadavek, který nelze standartně zvolit při výběru barvy, materiálu, dodacích podmínek, vepište jej do pole s označení "Poznámka".
Pro dokončení nákupu a potvrzení objednávky stiskněte tlačítko "ODESLAT".

4. Potvrzení Vaší objednávky

Během několika minut přijde na Váš email, který jste uvedli v objednávce potvrzení Vaší objednávky.

JAK ZAPLATIT

Formy úhrady objednaného zboží:

 • Zákazník může jako formu úhrady zvolit v nákupním košíku platbu dobírkou / v hotovosti při převzetí. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba probíhá při předání zboží přímo řidiči, který předá zákazníkovi prodejní doklad (faktura, stvrzenka). Ceny v době objednání garantujeme pouze v případě odběru v nejbližším možném termínu, potřebuje-li zákazník odložit dodání na poději, jsou ceny v době objednání garantované pouze v případě včasné úhrady převodem
 • Zákazník může jako formu úhrady zvolit v nákupním košíku platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky či použije variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě emailové výzvy, pokud není výslovně domluveno jinak.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky:

 • Doprava je zajištěna převážně vlastními vozidly dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 • Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou POUZE ORIENTAČNÍ - vzhledem k sezónnímu typu zboží se v jarních měsících může dodací doba prodloužit podle počtu objednávek.
 • Prodávající i kupující mohou objednávku kdykoliv do termínu doručení zrušit bez udání důvodu 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele.

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem  a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem
 • Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem
  k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
  v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

  I.OBECNÉ PODMÍNKY
 • Povinnost kupujícího

  Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách na náš email.
 • Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

  Oprávněnou reklamaci je možné podat e-mailem  

 • Kupující by měl uvést:

  a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
  b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů 
  b) fotografie !!!!
  c) případně návrh řešení - doručení chybějících částí, výměna poškozených částí, sleva - s tím že si vše dořeší zákazník sám
 • Povinnost prodávajícího

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď formou SMS nebo e-mailem.

  II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 • UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

  Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce.
  Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu e-mailem  prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.
 • Záruční podmínky

  1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. 

  2) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod:

  - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  - poškozením zboží živly
  - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží
  - poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly dodavatele.

  3) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.


  Práva plynoucí ze záruky
 • Kupující spotřebitel při uplatnění záruky má:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny  
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné, které nebrání užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2018

  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícím souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

ZTBmY2ViMm